Ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби

Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2016 г. ISBN 978-92-79-45119-5 (PDF) 180 страници Ръководството е добре илюстрирано. СЪДЪРЖАНИЕ ОТНОСНО НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО КАК ДА ЧЕТЕМ РЪКОВОДСТВОТО ОБХВАТ НА РЪКОВОДСТВОТО РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА МОДУЛ I • КОРАБ. 1. Задължения на собственика. … Read more

С113 – Конвенция № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.

Ратифицирана от България с Указ № 26 на Президиума на Народното събрание от 21 февруари 1961 г. – ДВ, бр. 8 от 1961 г. В сила за България от 2 март 1962 г.