Диспенсър за бира/напитки

Инструкция за безопасна работа с кегове и диспенсъри В автоматите за напитки се използват азот, въглероден диоксид и при специални условия компресиран въздух. Най-често се използва въглероден диоксид – безцветен газ, без мирис, който измества кислорода от съединенията му. В зависимост от концентрацията на газа и продължителността на експозицията работниците могат да страдат от главоболие, … Read more

Правилник по безопасността на труда в общественото хранене 1974

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Обсег и ред за прилагане на правилника 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 4, ал. ІV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда. 2. Правилникът е задължителен за персонала … Read more