Инструктаж на обучениците зза дейности и походи при модул „ТУРИЗЪМ”

Основната цел на инструктажа е да опази живота и здравето на учениците. Учениците трябва: 1. Да изпълняват задължителните разпореждания на ръководителя. 2. Да спазват етичните норми на поведение. 3. Да не носят оръжие, остри предмети, пиратки и други опасни предмети. 4. Да не влизат в пререкания по между си. 5. Да не употребяват алкохол и … Read more

Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 5. (1) на Наредба № 9 от 07.06.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците и Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището. 2. Инструкцията има за цел да конкретизира … Read more

Наредба №3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г. Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата в Република България. Чл. 2. (1) В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето … Read more

Правила за безопасно поведение при ползване на басейни

1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай! Горните релси и лайстни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от трамплин или от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и … Read more

Инструкция за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена

Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се посещават: I. … Read more

Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

В сила от 27.12.2016 г. Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г. Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща цена в страната и в чужбина, инициирани от институциите в … Read more

ДВ, бр. 89 от 7.11.2017: Изменение на Наредба №4 – заболявания педагогически специалисти

В брой 89 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците (ДВ, бр. 86 от 2016 г.).

Указание на МОН по прилагане на Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в системата на народната просвета

Забележка: Това указание е за прилагане на Инструкция от 5 юли 1996 г., посочена като действаща в Профил по безопасност и здраве при работа за икономическа дейност „Образование“, КОД 85 по КИД-2008, разработен по проект ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” на ИА „ГИТ“ през 2012 г.. Същата е издадена на основание … Read more

Инструктаж на учениците за безопасна работа и обучение във физкултурния салон и спортната площадка

1. За безопасно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, с цел опазване здравето и живота на учениците, те са длъжни да спазват следните правила: 1.1. Да бъдат с подходящо облекло, с цел опазване на физическото им здраве и лична хигиена. 1.2. При провеждане на часовете на открито: 1.2.1. Да бъдат строени на определеното … Read more