Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на медицинското обслужване на корабите, плаващи под българско знаме. (2) Наредбата не … Read more

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Приета с ПМС № 226 от 14.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г., в сила от 22.01.2004 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 8.04.2014 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2014 … Read more

Разпореждане № 93 от 21 октомври 2005 г. относно реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства на кораби

За привеждане в изпълнение на предвидени в циркуляр MSC/Circ.744 на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация