В-01-03-04 Правилник по безопасността на труда в доменното производство

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на основни метали” (код 24 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-03-03 Правилник по безопасността на труда в металодобивните предприятия от системата на цветната металургия

Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи – Инспекцията за надзор по безопасността на труда, с писмо № VI – 7345 от 17. XI. 1970 год., Министерството на народното здраве с писмо № III-4618 от 24. XII. 1969 год. Централния• комитет на профсъюза на работниците от минната, металургичната и химическата промишленост с … Read more

Правилник по техническата безопасност при леене на металите

ПЪРВА ГЛАВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящият правилник е съгласуван с Управление „Охрана на труда“ при ЦСПС и е задължителен за всички предприятия, организации, ДЗС, ТКЗС, проектантски и конструкторски организации, научноизследователски институти, учебни заведения и др. независимо на кое ведомство или ведомства са подчинени. 2. Всички изисквания на правилника се отнасят за предприятията, цеховете и участъците, … Read more

Д-01-010 Правилник по безопасността на труда в стоманодобивното производство

Правилникът по безопасността на труда в стоманодобивното производство е разработен от ЦНИРПД по черна металургия – Ботунец и е съгласуван с Министерството на народното здраве – писмо № 111-120/11. 1. 1971 год., Министерството на вътрешните работи – писмо № ПО- 31 от 8. 1. 1971 год. И Централния комитет на профсъюза на работниците от мините, … Read more

Успешни корпоративни практики в Аурубис България

Презентация на г-н Евелин Русинов – Ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в Аурубис България“ АД на втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“, проведена на 08. октомври 2015 г.

Въпросник за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд при леене на черни метали в пясъчни форми

Методиката е утвърдена със Заповед № 0489/22.12.2009г. на Изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”.