В-01-03-01 Правилник по безопасността на труда при производството на валцувани черни метали

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на основни метали” (код 24 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

Плазмено рязане

Инструкция за безопасна работа с оборудване за плазмено рязане Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. Не позволявайте … Read more

Д-08-002 Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ I. ЦЕЛ, ОБЛАСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА Чл. 1. (Изм.) (1) Правилникът регламентира изискванията по безопасните и здравословни условия на труд при извършване на заваряване, рязане и нагряване на металите, както и устройството и безопасната експлоатация на ацетиленовите инсталации.; (2) Изискванията на този правилник не се отнасят за съоръженията и инсталациите … Read more

Механично обработване на детайли и изделия чрез стружкоотделяне

Инструкция за безопасна работа при механично обработване детайли и изделия чрез стружкоотделяне