Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – писмен изпит

Нормативно основание: чл. (2) на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове. (2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) Когато обучението за … Read more

Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – устен изпит

Нормативно основание: чл. (2) на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове. (2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) Когато обучението за … Read more

Дневник за отчитане и поддържане на защитните средства при работа в електрически/ неелектрически уредби

Нормативно основание:
чл. 214 (2) от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
чл. 141 (2) от Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Заповед за определяне на отговорно лице за проверки на защитните средства, които са в експлоатация

Нормативно основание 1: Чл. 182 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 182. (1) Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се проверяват на три месеца от упълномощени със заповед от работодателя лица. (2) Резултатите от проверката по ал. 1 се регистрират … Read more

Заповед за определяне на периодичност на измервания по електробезопасност

чл. 260 и чл. 267. (2) от Наредба № 16-116/08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и чл.177 от Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013 г.