В-01-02-04 Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА Настоящият правилник е изготвен от комплексния научноизследователски и проектантски институт Нипроруда – София, въз основа … Още

Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или … Още

Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Обн. ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.

Информационен лист за взривник

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Д-02-002 Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ

Правилникът е утвърден от председателя на Централния съвет на Българските професионални съюзи, влиза в сила от 1. 06. 1983 г. и отменя досега действуващия Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи Д—02—002 и допълненията и измененията към него.