В-01-02-02 Правилник по безопасността на труда в обогатителните фабрики за преработване на рудни и нерудниполезни изкопаеми

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи с писмо № VI – 5270/14. VIII. 1970 г., Министерството на народното здраве, ЦК на Профсъюза на работниците от минната, металургичната и химическата промишленост и Министерството на вътрешните работи. РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящият правилник се издава въз … Read more

В-01-02-05 Правилник по безопасността на труда при експлоатация на хвостохранилища и шламохранилища

МИНИСТЕРСТВО НА МЕТАЛУРГИЯТА И МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г Л А В А П Ъ Р В А ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник определя за безопасността на труда при експлоатацията на хвостохранилища и шламохранилища към обогатителните фабрики и правата и задълженията на работниците и служещите при постъпването им на работа, по време или … Read more

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016: Нова Наредба за предотвратяване на аварии при търсене, проучване или добив на подземни богатства в Черно море

В бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г. бе обнародвана новата Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Наредбата се приема на … Read more

Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Заключителни разпоредби § 1. В Наредбата за изискванията към обхвата … Read more

Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Обн. ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.

Д-02-002 Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ

Правилникът е утвърден от председателя на Централния съвет на Българските професионални съюзи, влиза в сила от 1. 06. 1983 г. и отменя досега действуващия Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи Д—02—002 и допълненията и измененията към него.

Правила за безопасно извършване на геологопроучвателно сондиране

1. Всеки новоприет работник може да се допуска та работа само след като е запознат с основните правила, осигуряващи безопасността на труда при извършване на същата. В изпълнение на това администрацията е длъжна да организира за такива случаи единични или групови инструктажи, беседи, лекции, така, че работникът да може да положи определения по закона изпит … Read more