Заповед за осигуряване на ЗБУТ при промяна на работодателя

Подготвихме тази заповед във връзка с осигуряване на съответствие с изискванията по безопасност и здраве при работа при промяна на правноорганизационната форма на предприятието (напр. от ЕООД в ООД) без други изменения в структурата или организацията на работа.

Целта на заповедта е да се избегне цялостно актуализиране на документацията, което ще се изразява само в промяна на наименованието на фирмата. Като нормативно основание използвахме чл. 123 от Кодекса на труда.

Заповедта може да бъде използвана (със съответни добавки при необходимост или желание) и при други промени, описани в чл. 123 от Кодекса на труда:

Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:
1. сливане на предприятия;
2. вливане на едно предприятие в друго;
3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието;
6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.
(2) В случаите по ал. 1 правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател.


Вашият коментар