Заповед за реда и начина за документиране на оценката на риска

Нормативно основение: чл. 20, ал. 1 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Съгласно чл. 20. (1) от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска "оценяването на риска се документира по ред и начин, определен от работодателя". Документацията се съхранява от работодателя и трябва да удостоверява:

1. че е съставена програма за оценяване на риска;
2. начините, средствата, обхвата и степента на изпълнение на програмата;
3. идентифицираните опасности и рискове, включително специфични или необичайни рискове;
4. групите работници и служители, изложени на рискове;
5. оценката на елементите на риска;
6. взетите решения при оценяването на риска, вкл. информацията, на която те се основават;
7. използваните нормативна уредба и информация съгласно чл. 10;
8. използваните данни от наблюдения, изследвания и проучвания от специализирани лаборатории и звена;
9. препоръчаните мерки от оценителите;
10. приетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини на контрол на изпълнението на тези мерки;
11. условията за преразглеждане на оценката съгласно чл. 11.


ИЗТЕГЛЕТЕ ОБРАЗЕЦА / WORD DOCX / 13 KB


ЗАПОВЕД
№…………от…………...........

Относно: реда и начина за документиране на оценката на риска.
На основание чл. 20. (1) от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (Обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.)

НАРЕЖДАМ

1. Планирането на дейностите по оценяване на риска да се извършва чрез разработване на програма от ръководителя на екипа оценители на риска, която да ми бъде предоставяна за утвърждаване.
2. Документирането на оценката на риска се извършва от екипа оценители.
3. Документацията по оценяване на риска да съдържа:
- програма за оценяване на риска;
- сертификати и протоколи от измервания на фактори на работната среда;
- документи, удостоверяващи идентифицираните опасности и рискове, включително специфични или необичайни рискове, групите работници и служители, изложени на рискове и оценката на елементите на риска;
- списък на използваните източници на информация и нормативна уредба;
- препоръчаните мерки от оценителите;
- програма с приетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини на контрол на изпълнението на тези мерки.

2. Документацията по оценяване на риска да се съхранява от органа по безопасност и здраве при работа.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Работодателят трябва да определи лицата, които подлежат на обучение, като сред тях са и "работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа.

Вашият коментар