Заповед за преразглеждане на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата

Нормативно основание: Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
чл. 11, ал. 1, т.т. 2 и 4 на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Чл. 14. (1) Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да направи съответните измервания. Необходимостта от измервания се определя след консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар