Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска

Актуализация 27.06.2022 г.: Предлагаме втори вариант на тази заповед, в който сме разширили частта, свързана с преразглеждането на оценката на риска при настъпили промени в нормативната уредба. Целта е да не се издава при всяко изменение на нормативен документ нова заповед за преразглеждане на оценката, както и да се определят по-ясно задълженията и действията при промени в нормативната уредба.

Съгласно чл. 11 (3) от Наредба № 5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска "периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.“

Това означава, че във фирмата трябва да има някакъв вътрешен документ, в който работодателят изрично да е казал, че периодичността на оценката на риска е „еди-колко“ години (а може и месеци).

Документът може да е заповед или процедура например (от система за управление на качеството, система за управление на безопасността и здравето при работа и др.).

Няма нормативен акт, който да поставя изисквания за конкретна периодичност на оценката на риска за някой фактор или като цяло.

Вашият коментар