Заповед за изграждане на ГУТ в предпритие с 5 до 50 работещи включително

Нормативно основание: чл. 28, ал. 1 от Закона за здравословнии безопасни условия на труд.

Чл. 28. (1) (Изм., ДВ, бр. 18 от 2003 г.; доп., бр. 76 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2007 г., бр. 27 от 2014 г.) В предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 се изграждат групи по условия на труд.
(2) (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Тази заповед не се изисква изрично от ЗЗБУТ. Предложението ни е за организационна заповед, която отразява решението на работодателя да изпълни задължението си да организира учредяването на Група по условия на труд. В нея още са посочени правата и задълженията на представителя на работещите в ГУТ, както и е отразено сравнително новото изискване за подписване на декларация за конфиденциалност от същия.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар