Заповед за изграждане на ГУТ в отделните структурни звена на предпритие с повече от 50 работници и служители

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 28. (1) (Изм., ДВ, бр. 18 от 2003 г.; доп., бр. 76 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2007 г., бр. 27 от 2014 г.) В предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 се изграждат групи по условия на труд.
(2) (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар