Заповед за извършване на проверки на стелажите и образец на дневник

Нормативно основание: т. т. 24 и 25 от Приложение № 1 към чл. 12, т. 1 на Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

24. Стелажите се поддържат в изправно състояние, като:
24.1. поне един път седмично се извършва проверка за ясно видими повреди по тях;
24.2. при удар на работно оборудване в стелажа се извършва проверка за наличие на недопустими повреди, деформации и отклонения от вертикално положение;
24.3. на 6 месеца се прави пълна проверка на състоянието на стелажа и на закрепването му към пода;
24.4. задължително се прави проверка на стелажа след пожар, наводнение или друго бедствие.
25. Работодателят определя процедура за следене и проверка за наличие на деформации и повреди на опаковките на складираните продукти и на палетите вследствие изменения на температурата или влага.

Вашият коментар