Заповед за преразглеждане на оценката на риска във връзка с работа на открито

Нормативно основание: Чл. 14. (1) на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито...

Нормативно основание: чл. 11, ал. 1, т.т. 2 и 4 на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Чл. 11. (1) Оценката на риска се преразглежда, когато:
2. след настъпили промени в нормативната уредба;
3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
4. има условия оценката да бъде подобрена;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар