Заповед за прилагане на мерки при работа на открито – горещ период

Издаването на такава заповед не е задължително. Възможно е в утвърдената програма от мерки и в инструкциите за безопасна работа да са предвидени съответните действия за намаляване на риска при работа на открито и те да се прилагат.

Заповедта има допълнителен превантивен характер и е с цел напомняне на необходимите мерки и отговорните лица за изпълнението им.

Заповедта е подходяща за всяка дейност на открито, включително за строителни обекти.


Нормативни основания:

Чл. 72 на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

За работните места на открито се предприемат мерки за предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия.

Чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

(1) Работодателят е длъжен да разработи и приложи технически и/или организационни мерки за защита на работещите, когато:
2. при оценката на риска по чл. 20, ал. 2 се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др.
(2) Мерките по ал. 1 могат да включват: (...следва изброяване на мерки...)

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар