Заповед за определяне на представители на работодателя в КУТ и свикване на общо събрание за избор на представители на работещите

Нормативно основание: чл. 27 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 27. (1) В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд в състав от 4 до 10 души.
(2) Комитетът по ал. 1 включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа.
(3) отм.
(4) Председател на комитета по условия на труд е работодателят или негов представител, а заместник-председателят е представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Представеният образец е валиден при следните условия:
- работодателят взема решение за учредяване на Комитет по условия на труд (КУТ) от 10 човека;
- работодателят взема решение да не участва лично в КУТ.

Вашият коментар