Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – писмен изпит

Нормативно основание: чл. (2) на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Чл. 20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) Когато обучението за квалификационна група се провежда от работодателя, той утвърждава програмите по чл. 19, ал. 1 и определя със заповед състава на изпитните комисии, като при изпити за четвърта и пета квалификационна група председателят и членовете на комисията трябва да притежават пета квалификационна група, а при изпити за втора и трета квалификационна група - не по-ниска от четвърта квалификационна група.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) Изпитът по чл. 20, ал. 1 е писмен и/или устен и се провежда по утвърдени от работодателя или от ръководителите на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 4 тестове за всяка квалификационна група.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) (1) За полагане на писмен изпит се използва тест с не по-малко от:
1. 15 въпроса - за втора квалификационна група;
2. 20 въпроса - за трета квалификационна група;
3. 30 въпроса - за четвърта квалификационна група;
4. 40 въпроса - за пета квалификационна група.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) За всеки въпрос по ал. 1 се посочват по четири отговора, от които само един е правилен.
(3) Допуска се тестът да се попълва и оценява на компютър.
(4) Изпитът по ал. 1 е успешно издържан, когато правилните отговори са най-малко 80 %.

ИЗТЕГЛИ / WORD / 32 KB


ЗАПОВЕД
................................................

На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ПБЗРЕН 1000V) и във връзка с провеждане на обучение и изпити за квалификационна група в ...............................................................

НАРЕЖДАМ

1. Обучението за придобиване или потвърждаване на втора до пета квалификационна група да завършва с проверка на знанията чрез устен изпит пред комисия в следния състав:

Председател:
1. ............................................................................... - .....................квалификационна група

Членове:
1. ............................................................................... - .....................квалификационна група
2. ............................................................................... - .....................квалификационна група

2. По време на устния изпит да се зададат най-малко три въпроса от утвърдения тест за съответната квалификационна група, един от които е по правилата за оказване на долекарска помощ при поражение от електрически ток.

3. Отговорите да се оценяват с "издържал" или "неиздържал". При обща оценка "неиздържал" изпитът да се повтори в срок до един месец.

4. Резултатите от изпитите за квалификационна група да се документират с протокол в два екземпляра с форма по Приложение № 1б към чл. 24, ал. 1 на ПБЗРЕН 1000V.

6. Протоколът да се вписва в дневник с форма по приложение № 2 на ПБЗРЕН 1000V

6. Копие от заповедта да се предостави на упоменатите в нея лица за сведение и изпълнение.

Управител:……………………..

Вашият коментар