Заповед за определяне на лице, което да прави проверки на ръчните и преносими ел. инструменти и дневник

Нормативно основание: чл. 416 от Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Чл. 416. (1) Работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.
(2) Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

В заповедта сме добавили още:

  • образец на дневник за отразяване на проверките;
  •  задълженията на работещите по чл. 413 и 416 от Правилника за извършване на проверки преди започване на работа и незабавно спиране на работата при откриване на неизправност.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар