Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ – двe или повече фирми в един обект

Нормативно основание: чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

Когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

Това е разшичен вариант на писмена договореност (споразумение), който е подходящ, когато две или повече фирми постоянно имат общи работни места, обща площадка и пр.

Вижте още:

Вашият коментар