Споразумение по чл. 18 за строителен обект

Нормативно основание: чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 18. Когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

чл. 16 Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Чл. 16. Строителят:
1. осигурява:
п) съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност...

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар