Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени

Нормативно основание: чл. 21, ал. 1 на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Чл. 21. (1) Работодателят изготвя списък на работещите, при които резултатите от оценката на риска по чл. 4 показват риск за здравето и безопасността.
(2) Работодателят актуализира списъка при всяка промяна на обстоятелствата.
(3) В списъка се посочват видът на извършваната работа, канцерогенът и/или мутагенът, на който те са експонирани, както и данни за експозицията, авариите и инцидентите.
(4) Когато работодателят разполага с данни за експозицията на работещите на предишна месторабота, тези данни се посочват в списъка.
(5) Работодателят осигурява постоянен достъп до списъка на лекаря от службата по трудова медицина, на контролните органи и на органите по безопасност и здраве при работа.
(6) Всеки работещ има право на достъп до отнасящата се за него информация, посочена в списъка.
(7) Работодателят при поискване от работещите и/или техните представители им предоставя обобщени данни, изготвени въз основа на информацията, включена в списъка.
(8) Работодателят предоставя ежегодно до 31 март актуализирания списък за предходната година на териториалната дирекция "Инспекция по труда" и съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира предприятието.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар