Регистър за местоположението и предвидимите опасности в ограничените пространства

Нормативно основание: т. 3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 на Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

3. За осигуряване на ЗБУТ в ограничени пространства работодателят:
3.2. води регистър за местоположението и предвидимите опасности в ограничените пространства на територията на предприятието;

Пояснения: В настоящия образец освен местоположението и предвидимите опасности за ограничените пространства, сме допълнили и с решението на работодателя относно това дали ще се изисква разрешение за влизане и кой ще бъде упълномощения ръководител. Виж процедура за организация на безопасната работа в ограничени пространства.

Вашият коментар