Нормативно основание: Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 на Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

3. За осигуряване на ЗБУТ в ограничени пространства работодателят:
3.5. с вътрешна заповед определя ограничените пространства, за които се изисква издаване на разрешение за работа в тях, формата и съдържанието на документа;

Вашият коментар