Примерни протоколи от заседания на Комитета по условия на труд

Нормативно основание: чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други приложими нормативни актове.

Тук ще намерите:

  • образец на протокол от заседание на Комитета по условия на труд - празна бланка.
  • примерен протокол от заседание за първото тримесечие (с примерен дневен ред)
  • примери за дневен ред на заседание за второ, трето и четвърто тримесечие.

Вашият коментар