Протокол за съгласуване на работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

Законът за хората с увреждания и Правилникът за прилагането му не изискват провеждане на консултации при определяне на работните места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона. Той изисква ежегодно, но не по-късно от края на януари, да има изготвен списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

От друга страна, при необходимост да се търсят за назначаване хора с трайни увреждания, считаме за подходящо длъжностите, за които ще се търсят хора, да бъдат определени с помощта на службата по трудова медицина, тъй като в нея има специалист - трудов лекар, който може да даде подходящ съвет.

В допълнение, за да влезем в духа на социалния диалог, предлагаме при определянето на тези длъжности да се включи и представител или представители на работещите.

Вижте повече за задължението в нашата процедура "Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания".

[/s2If]

Вашият коментар