Протокол за проверки/замяна на лични предпазни средства

В чл. 23.  на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място е посочено, че работодателят трябва да осигури периодични проверки за качествата на личните предпазни средства, като за извършените проверки се съставя протокол.

Когато се установи, че има загубено, унищожено или повредено лично предпазно средство преди изтичане на срока за износване не по вина на работещия, това се удостоверява с протокол и се заменя с ново.

Образецът, който ви предлагаме, съчетава тези две изисквания - той може да бъде използван за документиране на извършените периодични проверки на личните предпазни средства, както и за протоколиране на откритите и заменени с нови лични предпазни средства.

В образеца сме предвидили проверката да се извършва от комисия, но няма конкретни нормативни изисквания за това кой представител на работодателя трябва да извършва проверката, както и изискване да бъде комисия, а не само един човек.

Ние препоръчваме тази проверка, по възможност, да се извършва от органа по безопасност и здраве при работа заедно с ръководителя на съответното звено.

Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда, поради което в настоящия протокол сме дали възможност да описват по именно лицата, по чиято вина са загубени или унижощени ЛПС.

Внимание: Ако в резултат на проверката, се открият лични предпазни средства, които трябва да бъдат заменени, предоставянето на новите трябва да се отрази и в личния картон или друг документ, който използвате при вас, в който да има подпис на работещия, че е получил новото лично предпазно средство!

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

? Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).

? Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.

? Ръководства с добри практики.

? Презентационни и обучителни материали.

? Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.

? Процедурите и образците са специално разработени от нас!

? Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар