Протокол за проведен устен изпит за знания по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Нормативно основание: чл. 13 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно чл. 13 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Работниците и служителите, за които инструктажът на работното място се допълва се обучение, се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За изпита се съставя протокол, който се съхранява в досието на работника/служителя.

В нормативните актове няма посочени конкретни изисквания относно вида и съдържанието на протокола.

Работодателят определя вида на изпита: устен или писмен. Този образец е изготвен за прилагане при устен изпит, но може да се използва и при писмен изпит, като се замени фразата "устен изпит" с "писмен изпит".

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар