Протокол за проведен изпит за знания по правилата за осигуряване на ЗБУТ

Нормативно основание: чл. 13 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

(2) На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
(3) В случаите по ал. 2 работодателят определя: работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя.

В наредбата няма посочени конкретни изисквания относно вида и съдържанието на протокола.

Работодателят определя вида на изпита: устен или писмен. Този образец е изготвен за прилагане при устен изпит, но може да се използва и при писмен изпит, като се замени фразата "устен изпит" с "писмен изпит".

Вашият коментар