Протокол за приемане на строително скеле

Нормативно изискване: Чл. 38. (1) от Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

Чл. 38. (1) Завършеното скеле се приема, ако няма дефекти и напълно съответства на проектната документация, определена в чл. 13, 14 или 22, в зависимост от вида на скелето. Завършеното скеле се приема с протокол за предаване и приемане на скелето. Примерен образец на протокола е даден в приложение № 5 към наредбата.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя и подписва след извършване на окончателна проверка от комисия с представители на изпълнителя на скелето, представители на възложителя и строителя на постоянния строеж, или техни упълномощени лица, квалифицираното лице, определено по реда на чл. 31, лицето изготвило проектната документация, лицето, упражняващо строителен надзор, и координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, когато такъв е определен, и скелето ще се ползва от повече от един изпълнител на СМР. Окончателната проверка за съответствие с проектната документация се документира в „Контролен технически лист за проверка на скеле“, който е неразделна част от протокола за предаване и приемане на скелето.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар