Образец на протокол за съгласуване на списъка на личните предпазни средства

Нормативно основание: чл. 17, ал. 2 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Чл. 17.(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.

В наредбата не е указан конкретния начин за извършване и документиране на проведените консултации. Този образец е подготвен от екипа на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА и би доказал изпълнението на посоченото изискване.

Можете да го използвате във вида, в който е, или да го актуализирате/допълните, ако е постигнато съгласие за нанасяне на промени в първоначално предложения от работодателя списък.

Вашият коментар