Протокол от общо събрание на структурно звено за избор на представител на работещите в ГУТ за звеното

Нормативно основание: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекс на труда

Чл. 28а. (Нов, ДВ, бр. 27 от 2014 г.)
(1) Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.

Вашият коментар