Протокол от общо събрание за избор на представители на работещите в КУТ

Нормативно основание: Чл. 28а (1) на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.

Няма нормативно изискване за това кой ще подпише протокола. Не се изисква всички присъстващи да подпишат протокола от общото събрание.

Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите (пълномощниците).
Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

1 мнение за “Протокол от общо събрание за избор на представители на работещите в КУТ”

Вашият коментар