Протокол за проведени консултации относно списъка на лични предпазни средства

Нормативно основание: чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.

Указания за ползване:

Този протокол не е с нормативно определен текст. Предлагаме го като отправна точка за документиране на изпълнение на посоченото изискване.

Текстовете в червено са възможни варианти на записа, съответно:
- при провеждане на консултации след нова/актуализирана оценка на риска и предложен нов списък или
- за провеждане на консултации при заварено положение - съществуващ утвърден от работодателя списък.

Препоръчваме да се запознаете с разяснителното видео относно измененията в наредбата, в което коментираме начините за изпълнение на изискването за провеждане на консултации по списъка на ЛПС. Последвайте този линк за видеото.

Пълният текст е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар