Програма за оценяване на риска

Нормативно основание: Чл. 7 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

"работодателят утвърждава и изпълнява програма за оценяването на риска, която включва:
1. организацията и координацията на дейностите по оценяването на риска;
2. подходите и методите за извършване на оценката на риска, включително осигуряването на достоверност на резултатите и разработването при необходимост на подходящи за предприятието методи;
3. оценителите на риска;
4. необходимите ресурси за оценяване на риска;
5. начините за осигуряване на информация, обучение и консултации на оценителите;
6. етапите, последователността и сроковете за оценяване на риска;
7. начина за допитване и консултации с работниците и служителите, работещи на или свързани с конкретното оценявано място."

Забележка: В т. II на този примерен образец сме направили препратка към утвърдена методика приложение 1. В случая имаме предвид методиката, която използвате вие (или консултантската фирма/СТМ). Можете да махнете текста в скобите и да няма приложение към програмата.


ИЗТЕГЛЕТЕ ОБРАЗЕЦА / WORD DOCX / 17 KB


ПРОГРАМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА

съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

I. Организация и координация на дейностите по оценяването на риска.

1. Оценката на риска обхваща:
- работните процеси;
- работното оборудване;
- помещенията;
- работните места;
- организацията на труда;
- използването на суровини и материали;
- други странични фактори, които могат да породят риск.

2. Управителят:
- упражнява контрол за изпълнение на програмата;
- осигурява финансиране и изпълнение на оценката на риска;
- утвърждава и изпълнява програми за управление на риска.
- координира дейността по оценка на риска;
- съдейства за достоверността на резултатите от оценката на риска;
- работи с екипа оценители по класифициране на дейностите и опасностите;
- предоставя необходимата информация на оценителите на риска;
- участва в разработването на програми за управление на риска.

3. Служители:
- предоставят информация на оценителите;
- съдействат за достоверността на резултатите по оценката на риска;
- участват в оценката при необходимост;
- участват в разработването на програми за управление на риска.

4. Акредитирана лаборатория:
- извършва необходимите измервания на факторите на работната среда.

5. Специалисти от Службата по трудова медицина:
- участват в оценката на риска;
- документират оценката на риска;
- провеждат необходимите обучения;
- предоставят консултации по специфични въпроси;
- предлагат мероприятия за намаляване и ограничаване на риска;
- предоставят информация за оценката на риска на КУТ.

II. Подходи и методи за извършване на оценката на риска - оценката на риска се извърша съгласно утвърдена методика за оценка на риска (Приложение 1).

III. Оценители на риска.

1. Длъжностно лице по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
2. Ръководители на звена
3. Заместник-председател на КУТ/Представител на работещите в ГУТ.
4. Специалист по трудова медицина.
5. Лице с техническо образование от службата по трудова медицина.

IV. Източници на информация за оценяване на риска.
1. нормативните разпоредби;
2. българските и европейските стандарти, стандарти на ISO и IEC;
3. анализи на производствени процеси и професионални дейности по отношение здравето и безопасността при работа;
4. становища и оплаквания от работниците и служителите и/или техни представители и резултати от анкети с тях;
5. данни, предоставяни от производители и доставчици на суровини, материали и оборудване;
6. данни от проведени наблюдения и измервания на факторите на работната среда и на специфични показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работни места;
7. данни за злополуки и за общата и професионална заболяемост на работниците и служителите;
8. данни за аварии;
9. данни от медицински наблюдения и изследвания;
10. ръководства и други материали за съответната дейност;
11. периодични издания и база данни относно здраве и безопасност при работа;
12. информация, предоставяна от национални служби и институции, компетентни в областта на здравето и безопасността при работа;
13. научна и техническа литература;

V.Етапи, последователност и срокове за оценяване на риска.

Етап

Срок

1

Класификация на трудовите дейности

2

Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности

3

Определяне на изложени на опасности работници и служители.

4

Определяне на елементите на риска

5

Определяне на риска.

6

Документиране.

VI. Начин за допитване и консултации с работниците и служителите, работещи на или свързани с конкретното оценявано място.

1. Огледи на работните места и интервюта с работещите.
2. Съгласуване с КУТ/ГУТ на изготвената класифиция на трудови дейности.
3. Съгласуване с ръководителите на звена на идентифицираните опасности при различните трудови дейности.

Работодателят трябва да определи лицата, които подлежат на обучение, като сред тях са и "работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа.

Вашият коментар