Програма мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска

Съгласно чл. 16. (1) на Закона за здравословни и безопасни условия на труд "при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
...
2. в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство...

Съгласно чл. 5 на НАРЕДБА № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска "на основата на оценката на риска работодателят:
1. планира и прилага подходящи мерки за предотвратяване на риска, а когато това не е възможно, осигурява защита на работниците и служителите и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до мястото, където има риск;
2. степенува по приоритети мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, като отчита установения риск, причините за възникване на опасностите, алтернативните решения, вкл. новостите по съответните проблеми, осъществимостта на решенията и възможността за инвестиции;
3. осъществява контрол за изпълнението и ефикасността на предприетите мерки.

По-нататък в чл. 20, ал. 3 на същата наредба е упоменато, че документацията по оценяване на риска трябва да удостоверява "приетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини на контрол на изпълнението на тези мерки"

В нормативната база няма изрично изискване в програмата от мерки да се описват необходимите финансови средства, но е прието като добра практика, както и съответства на изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания". Поради тази причина в примерния образец е включена и колона "Необходими средства".


ИЗТЕГЛЕТЕ ОБРАЗЕЦА / WORD DOC / 36 KB


Програма
мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска,

съгласно чл. 5 (1) от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска във връзка с чл. 16 (1) т. 2 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд

МяркаОтговорникСрокНеобходими средстваКонтрол за изпълнение
 Изготвяне на анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд за предходната календарна година от ОБЗР и обсъждане в КУТОрган по безопасност и здраве при работа 31.01. Човешки ресурси
Определяне на подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност, на бременни и работни места за ли ца ст райни увреждания по чл. 27 от ЗИХУКомисия по трудоустрояване31.01.Човешки ресурси

Работодателят трябва да определи лицата, които подлежат на обучение, като сред тях са и "работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа.

Вашият коментар