Примерни планове по Закона за защита при бедствия

Забележка: Примерен план за евакуация по Наредба № 8121з-647 има в образеца на Пожарно досие.

В Закона за защита при бедствия предприятията в зависимост от характеристиките си са разделени на две групи в зависимост от рисковете:

Първа група (чл. 35) - задължение за изготвяне на авариен план

В този случай предоставяме информация на кмета за изготвяне на общинския план.

Задължение за изготвяне на авариен план имат юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която представлява опасност за възникване на бедствие.

Повече за категориите строежи по ЗУТ може да прочетете в тази статия.

Ако предприятието попада в описанието по-горе, ЗЗБ изисква да бъде оценено какво може да се случи на негова територия (каква авария) и по какъв начин това ще се отрази на съседни и не толкова съседни обекти. В тази връзка възниква и задължението да бъде предоставена на на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар