Примерна програма за ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 12 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
чл. 7, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Учебната програма за ежегодно обучение на представителите КУТ/ГУТ е с общ хорариум не по малък от 6 учебни часа.
Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда по утвърдени от работодателя писмени програми, които включват образователен минимум за теоретична и практическа подготовка.
Програмите се съобразяват със:
1. общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
2. входящото образователно равнище;
3. целите на обучението;
4. тематичните области на обучението;
5. продължителността на обучението - общо и по теми;
6. реда и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението;
7. удостоверяване за преминал курс на обучение;
8. необходимата материална база за обучение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар