Покана за свикване на общо събрание за избор на представител в Група по условия на труд

Нормативно основание:  чл. 28а на Закона за здравословни  и безопасни условия на труд

Чл. 28а. (Нов, ДВ, бр. 27 от 2014 г.)
(1) Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.

Вашият коментар