Покана за свикване на общо събрание за избор на представител на работещите в ГУТ в структурно звено

Нормативно основание: чл. 28а на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 28а. (Нов, ДВ, бр. 27 от 2014 г.)
(1) Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар