Покана и декларация за предоставяне на информация във връзка с оценка на риска от електромагнитни полета

Нормативно основание: чл. 11, ал. 11, т. 4 от Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

чл. 11 (11) При извършването на оценката на риска съгласно чл. 16 ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска работодателят отделя специално внимание на:
4. всички последици за здравето и безопасността на работещите, изложени на специфичен риск, особено на работещите, носещи активно или пасивно имплантирано медицинско изделие (като кардиостимулатори), работещите, носещи медицински изделия, които се поставят върху тялото (като инсулинови помпи), и бременните работнички.

В предложената от нас декларация се получава информация не само за наличието на активено или пасивно имплантирано медицинско изделие, но и дали са получени указания за използването му, което е важна информация при оценяването на риска.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар