Примерна обосновка относно освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания поради специфични фактори

Нормативно основание: чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Описание:

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона захората с увреждания, работодателите се освобождават от задължението за назначаване на хора ст райни увреждания при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания.

Специфичните фактори и критериите за освобождаване са описани в Приложение 1 към чл. 10 на Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания, утвърдени със Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г. на Изпълнителния директор на ИА "Главна инспекция по труда".

Чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания изисква обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания (наличие на специфични фактори) да се обосновават писмено от работодателя съвместно със службата по трудова медицина.

При извършване на проверка контролните органи на Инспекцията по труда изследват писмената обосновка и правят преценка за наличието или за липсата на съответните специфични фактори на работната среда, които не позволяват наемането на хора с трайни увреждания съобразно критериите, посочени в Приложение №1 от Вътрешните правила.

Няма образец на обосновката или описани задължителни елементи. Настоящият документ е нашата препоръка относно вида на обосновката.


Други помощни документи по темата в системата:

Този документ е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар