Набор от приложни документи по самоорганизиране и осъществяване на функциите по информиране и консултиране по чл. 130в КТ

Съгласно Чл. 7а, ал. 1 на Кодекса на труда

"в предприятия, включително в предприятия, които осигуряват временна работа, с 50 и повече работници и служители, както и в организационно и икономически обособени поделения на предприятия с 20 и повече работници и служители, общото събрание избира от своя състав представители на работниците и служителите за осъществяване на информирането и консултирането по чл. 130в и 130г."

Това касае случаите, когато предстои изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието. Информацията, която трябва да се предостави е относно:

  1. последните и предстоящите изменения в дейността и икономическото състояние на предприятието;
  2. положението, структурата и очакваното развитие на заетостта в предприятието, както и относно предвижданите подготвителни мерки, особено в случаите, когато съществува заплаха за заетостта;
  3. броя на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, или за намеренията си да ползва такива работници и служители;
  4. възможните съществени промени в организацията на труда, в т.ч. при въвеждане на надомна работа и работа от разстояние.

Вашият коментар