Личен картон за отчитане на специално работно облекло и инструменти

Съгласно чл. 25. (1) на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място "личните предпазни средства, в т.ч. специалното работно облекло, са краткотрайни активи на предприятието и се отчитат като материали по установения ред" и "за тях се води и извънсчетоводна отчетност за срока на износване".

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар