Дневник за проверка на товарозахващащи приспособления

Нормативно основание: чл. 61, ал. 1 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Чл. 61. (1) Отговорните лица по чл. 56, ал. 1 трябва да извършват проверка на изправността на товарозахващащите приспособления всеки месец и да записват резултатите от тези проверки в дневник.


Забележка: Лицата по чл. 56, ал. 1 са определените отговорни лица за безопасната експлоатация. Няма поставени конкретни изисквания какво трябва да съдържа дневника за проверка на изправността на товарозахващащите приспособления.


Няма нормативно определен образец за документиране на ежемесечните проверки, поради което ви предлагаме два варианта, които можете да приложите в зависимост от конкретните фирмени условия.

Важно:

В брой 10 на ДВ бяха направени изменения и допълнения на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, с които сапаните отпаднаха от обхвата на товарозахващащите приспособления.

В тази връзка отпадна изискването за осигуряване на технически надзор на сапаните и техни ежемесечни проверки.

Вписано бе, обаче, изискване ползвателят да осигури тяхната безопасна експлоатация и да следи за наличие на неизправност и/или липса на маркировка.

За да осигурите изпълнението на това изискване, може да се продължи като добра практика извършването на ежемесечни проверки на сапаните и да използвате отново някой от образците тук.

Вариант 1

ДНЕВНИК ЗА ПРОВЕРКА НА ТОВАРОЗАХВАЩАЩИTE ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

 “ Товарозахващащо приспособление е елемент или съоръжение, което се пуска самостоятелно на пазара, не е свързано към подемната машина, позволява захващането на товара и се поставя между машината и товара или върху самия товар. За товарозахващащи приспособления се приемат и сапаните (въжетата, веригите и коланите за повдигане на товари).

ДатаРег. №Състояние на товарозахващащото приспособлениеПодпис на лицето, извършило проверката

ИЗТЕГЛЕТЕ ОБРАЗЕЦА

Вариант 2

ДНЕВНИК ЗА ПРОВЕРКА НА ТОВАРОЗАХВАЩАЩИTE ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Дата№ на товарозахващащото приспособлениеMаркировка

(да/не)

Механични повреди
-износване, деформации, усукване, скъсани нишки, възли, разплитане и др.
(няма/има - какви)
Годно

да/не

Име и фамилия
лицето извършило проверката
Подпис

ИЗТЕГЛЕТЕ ОБРАЗЕЦА

Вашият коментар