Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

Съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба.

Работодателят има право да прецени в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работещите, условията на труд и рисковите фактори какъв да бъде органът по безопасност и здраве при работа.

Вашият коментар