Декларация за отказ от явяване на периодичен медицински преглед

Из "Въпроси и отговори" на МТСП

Какво следва да предприеме работодател в случай, че работещ откаже да се яви на периодичен медицински преглед? Достатъчно ли е подписване на декларация от страна на работещия за неговия отказ?

Право и отговорност на работодателя е да създаде организацията по провеждане на прегледите, като при определяне на подлежащите на преглед работници и служители и вида на прегледите се вземат предвид оценката на риска и препоръките на Службата по трудова медицина, обслужваща предприятието. Бихме желали да Ви уведомим, че не е допустимо, въз основа на декларации от работниците, работодателят да не изпълни задължението си за осигуряване на прегледите по чл. 287 КТ. С цел мотивиране на работещите, работодателят би могъл да потърси съдействието на службата по трудова медицина за разясняване на значението на прегледите.

Правото на отказ от медицинска услуга, гарантирано от Закона за здравето, не освобождава работниците/служителите от явяване на задължителен периодичен преглед.

Отказът на работника/служителя да се яви на преглед, включен в задължителния пакет за съответния професионален риск/вредност в съответствие с изискванията на Наредба №3 и нейните приложения, е неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и представлява дисциплинарно нарушение, за което могат, по преценка на работодателя, да бъдат налагани предвидените от КТ дисциплинарни наказания. Нарушението на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд подлежи и на административнонаказателна отговорност, която се определя и налага от компетентния орган по спазването на трудовото законодателство - инспекцията по труда.

При наличието на доказателства/ декларация за отказ за явяване на преглед, тази отговорност се носи от лицето, а не от работодателя. /ДК/

 

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар