Декларация за конфиденциалност от зам.председателя на КУТ/представителя на работещите в ГУТ

Нормативно изискване: Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд са длъжни:
- да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена или търговска тайна, както и личните данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им;
- за тези свои задълженията да подписват декларация за неразгласяване на информацията и личните данни, която остава в сила и след прекратяване на техните правомощия.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар