Този документ е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на The Center To Protect Workers' Rights, САЩ.*

Разтворителите са течности, използвани за:

 • Разтваряне на мазнини, масла и бои;
 • Разреждане или смесване на пигменти, бои, лепила, пестициди и епоксидни смоли.

Разтворители има в лепила, почистващи течности, епоксидни смоли, втвърдители, лакове, настилки (асфалт или въглищен катран), бои, разредители за бои и грундове. Те се използват и за почистване на инструменти.

Примери за разтворители са ацетон, спирт, бензен, епихлорхидрин, естери, бензин, гликолови етери, хептан, хексан, керосин, кетони, метанол, метилен хлорид, минерални спиртове, нафта, толуен, трихлоретан (метил хлороформ), терпентин и ксилен.

Опасностите

Можете да бъдете експонирани на разтворители, ако:

 • Ги вдишате (Това може да стане, когато смесвате бои или лепила – или ги пръскате или нанасяте с четка – тъй като разтворителите се изпаряват бързо)
 • Попаднат върху кожата Ви (Много разтворители могат да проникнат през кожата. За някои разтворители опасността е толкова голяма, както и при вдишване.)
 • Ги погълнете (Разтворителите навлизат в мазнините на кожата, в нервите и мозъка.)

Много разтворители могат да се запалят, дори в студено време.

Защитете се

Много ниска, но продължителна многомесечна експозиция може да Ви навреди. Това може да стане и при еднократна висока експозиция. Много висока експозиция може да Ви убие.

Работата с разтворители може да Ви накара да се чувствате замаяни, некоординирани, като пияни, или да причини главоболие, гадене, болки в стомаха, обриви по кожата, напукана или кървяща кожа, дразнене на очите, носа и гърлото.

Някои разтворители могат да Ви ослепят, да разрушат бъбреците или черния Ви дроб или да увредят нервната Ви система. Някои разтворители могат да засилят риска от аритмия, което може да Ви убие. Някои могат да причинят рак.

Какво трябва да направите:

 • Прочетете етикетите и информационните листове за безопасност за всеки разтворител, който използвате.
 • Заменете разтворителите, ако е възможно. Ако използвате бои на водна основа (латекс), не се нуждаете от разредители или почистващи средства, които съдържат разтворители.
 • Внимавайте да не попадне разтворител върху кожата Ви. Не използвайте разтворители за почистване на боя от ръцете си. Когато използвате ръкавици, прочетете инструкциите на производителя, за да проверите дали ръкавиците Ви защитават срещу разтворителя, който използвате. Когато почиствате четки от блажна боя, носете ръкавици.
 • Мийте ръцете си преди пушене, ядене или пиене. В противен случай може да погълнете разтворител. Не пушете, не се хранете и не пийте там, където се използват разтворители.
 • Опитайте да не вдишвате разтворител. Използвайте най-малкия възможен съд. Дръжте кутии с бои, лепила, обезмаслители, затворени, когато не ги използвате. Изхвърляйте парцалите, замърсени с разтворители. Използвайте бояджийско мече с дълга дръжка.
 • Работете с разтворители само на чист въздух. Не винаги можете да усетите миризмата на разтворител. Понякога трябва да работите с разтворители в помещения – да лепите плочки или да боядисвате стена с пистолет – или в изкоп или друго затворено пространство. Ако е така, трябва да се монтира изсмукваща и нагнетателна вентилационна система.
 • Респиратори и ръкавици се използват, когато нищо друго не може да помогне.
  • Противопрахови маски няма да Ви защитят срещу разтворителите. Трябва Ви поне респиратор-полумаска, одобрен от NIOSH*, който има специален патрон за органични вещества. Патронът трябва да се сменя редовно – често веднъж на работна смяна и дори по-често.
  • Филтърът за органични вещества може и да не е достатъчен срещу пари от някои разтворители, които могат да причинят рак, например метилен хлорид. За тези химикали OSHA** и NIOSH*** препоръчват само изолиращи апарати с подаване на въздух.
 • Според OSHA ако се използват респиратори, че трябва да имате програма за пълна респираторна защита,. Това означава подходящ подбор и нагласяне на респиратора по Вашите мерки, здравен скрининг на работниците за годност да носят респиратори и обучение на работниците. Необходимо е и правилно съхранение и почистване на респираторите и оценка на програмата.
 • За избягване на пожари, изхвърляйте парцали, замърсени с разтворители, в специални контейнери.
 • Ако смятате, че има проблем, нивата на експозиция се измерват със специално оборудване.

*Моля цитирайте оригиналния документ, когато цитирате този превод. Въпреки, че са направени всички усилия за адаптиране на оригиналния документ към текущото състояние в България, моля, проверете текущото национално законодателство, стандарти и норми. Авторите на оригиналната публикация и на този превод не носят отговорност за щети и други искове и изисквания, породени от използване на тук съдържащата се информация.

**OSHA (Occupational Safety and Health Administration) – Администрация по професионална безопасност и здраве, САЩ

***NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) – Национален институт по професионална безопасност и здраве, САЩ


ВИЖТЕ ОЩЕ И:

Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар