Организация на работата на водачите при превоз на дълги разстояния

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 4
Автор: Пламена Гагова

The level of development of the transport system is one of the most important features of technological progress. The need for highly developed transportation system is further enhanced through
integration into European and world economy. One of the main objectives that are solved every day is the correct organization of work for drivers.
Key words: transport, work, drivers, organization, transportation system

ВЪВЕДЕНИЕ

Нивото на развитие на транспортната система e една от най-важните характеристики на технологичният прогрес. Необходимостта от високо развита транспортна система е допълнително подсилена чрез интегриране в европейската и международната транспортни системи. Една от основните задачи, които се решават ежедневно е правилната организация на работата на водачите. Българските предприятия за вътрешен и международен превоз на товари прилагат правилата на ЕС, Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, както и националното законодателство.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.